Sunday, August 10, 2008

keralainside.net- ബ്ലോഗ് അഗ്രിഗേറ്റർ.

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
മലയാള ബ്ലോഗ് ലോകത്തിലെക്ക് ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ്ഗ് അഗ്രിഗേറ്റർ കൂടെ കടന്നു വരുന്നു keralainside.net. ഈ അഗ്രിഗേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും , അതൊരു താരതമ്യ പഠനം പോലെ ആകുമോ എന്നു ഭയപെടുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല...ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം..ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരൊ നിമിഷവും ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്..നിങളിൽ ഒരാളായി നമ്മളിൽ ഒരാളായി ഈ അഗ്രിഗേറ്ററിനെ നോക്കി ക്കാണാൻ..അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇതു നിങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു..നിങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതു മാറ്റവും ഉൾകൊള്ളാനും അതു പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ..എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.. ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു..അങിനെയാണ് ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം എന്ന രീതിയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം ഇന്നു ഒരു ശക്തമായ അഗ്രിഗേറ്റർ സംവിധാനമായി പരിണമിച്ചത്..
കുറവുകൾ ചൂ ണ്ടികാണിച്ചതിനും, നിർദ്ദേശങളും അഭിപ്രായങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചതിനും ബ്ലോഗ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങളോടും എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു..
പ്രധാനമായും മൂന്നു കാര്യങൾ ഈ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.. അതു ചുരുങിയ വാക്കുകളിൽ പറയാം.
1.എഴുത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വായനാക്കരനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സർവ്വവിധ പരിശ്രമങളും നടത്തുക.എന്നുള്ള താണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യം. അഗ്രിഗേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ നിങളൂടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ്കൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം..അതിൽ ഉപരിയായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നു ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു..ഓരോ എഴുത്തും മനസ്സിൽ നിന്നും ഉൽഭവിക്കുന്നു..കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രം..അതിനാൽ മനസ്സിൽ നിന്നും മനസ്സിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഈ അഗ്രിഗേറ്റർ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ജോലിയെടുക്കും എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു..
2.ആദ്യത്തെ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും വെത്യസ്തമായി ഇവിടെ നിങൾ വിവരങളൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല..എഴുതുക
എന്ന കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അഗ്രിഗേറ്ററിന് വിടാം.
3.ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാ‍ൽ പോസ്റ്റുകൾ ഒരു അഗ്രിഗേറ്ററുകളും (ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടെ)പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു പരിഗണിപ്പിക്കാം.. അതിനായി ഒരു "SELF AGREGATOR" സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി ബ്ലോഗ് തുടങി അഗ്രിഗേറ്റർ മാരുടെ ഊഴവും കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ബ്ലോഗർമാർക്കും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്രദമാവും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...
ഇനി നിങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സഹായമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഇരുപതോളം വിഭാഗങൾ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗീകരണ സംവിധാനവും ഒരുക്കി ക്കഴിഞു പക്ഷേ നിങളുടെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ ഫലപ്രദമായ വിഭാഗീകരണം നടക്കുകയുള്ളൂ..രണ്ടു മാർഗ്ഗങളാണ് ഉള്ളതു അതിൽ ഒന്നു നിങൾ തന്നെ വിഭാഗം തിരിക്കുകയാണ്..
അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്..അതു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വിഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന പോസ്റ്റിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നൽകിയാലും മതി ..അഗ്രിഗെറ്റർ പോസ്റ്റ് തനിയെ തരം തിരിച്ചു കൊള്ളും..
കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല..
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പുതിയ അഗ്രിഗേറ്റർ പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനസജ്ജമാ‍യി ബ്ലോഗ് കുടുംബത്തിലേക്കയി സപർപ്പിക്കപെടും എന്നു മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ നിങളെ ഏവരേയും അറിയിക്കട്ടെ..
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി

Thursday, July 31, 2008

പുതിയ ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ്

(കഴിഞ ബ്ലോഗിന്റെ തുടർച്ചയായതു കൊണ്ട് ആബ്ലോഗിന്റെ അവസാനം തൊട്ടു തുടങാം)
.........കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഒരു ജോലിയിൽ മുഴുകിരിരിക്കുകയാണെന്ന്‌ ആദ്യമെ പറഞ്ഞുവല്ലോ.. എന്നെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു..കോടാനുകോടി മനുഷ്യർ ജനിച്ചു മരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടേതായ കാൽപാടുകൾ ബാക്കി വെക്കുക പ്രയാസമാണെന്നറിയാം എങ്കിലും സ്വന്തം കണ്ണുകളിലൂടെ യും മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെയും ഈ വലിയ ലോകത്തെ നോക്കി ക്കാണാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുസാധാരണ മനുഷ്യൻ, എന്നെ കുറിച്ചു ഇത്രമാത്രമെ പറയാനുള്ളൂ.. അധ്വാനത്തെ പണമാക്കി മാറ്റാൻ തിരക്കുക്കൂട്ടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ പക്ഷെ അവിടെ മാത്രം പരാജയപ്പെട്ടുവോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല.. ഏതയാലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജോലിയിലാണ്‌ ലാഭത്തെ കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു ജോലിചെയ്യാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ടു സമാധാനമായി ജോലിചെയ്യുന്നു.. ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി ഈ ബ്ലോഗ്ഗ്‌ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്‌ ഒരു ബ്ലോഗ്ഗ്‌ ലിസ്റ്റിംഗ്‌ സൈറ്റ്‌ ഉണ്ടാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു..ഇപ്പോഴുള്ള സൈറ്റുകളോട്‌ മൽസരിക്കാനോ.അദ്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാനോ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഇ ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നു തോന്നിയിട്ടാണ്‌.... നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ലഭ്യമാകും എന്ന പ്രതിക്ഷ മാത്ര മാണ്‌ എന്റെ കൈമുതൽ. സൈറ്റിന്റെ ജോലി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദ്യഘട്ടം കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരോരുത്തരേയും ഞാൻ അറിയിക്കും. ഗംഭീര സൈറ്റ്‌ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ വെത്യസ്ഥമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. നിങ്ങൾക്ക്‌ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്ഗുകൾ ലിസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻസാധിക്കും.
ഏതായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത ബ്ലോഗ്ഗിൽ പറയാം..
ഒരിക്കൽ ക്കൂടി എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം.
നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്‌
ഷെറി. .............
ആദ്യമായി എല്ലാവരേയും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കട്ടെ,
കഴിഞ കുറച്ചു ദിവസങളിൽ നടത്തിയ അധ്വാനം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു... ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിഞിരിക്കുന്നു. ഈ ബ്ലോഗ് കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ഈ യുള്ളവന്റെ ഒരു എളിയ സമ്മാനമായി അതിനെ സ്വീകരിക്കണം ...
സൈറ്റിന്റെ വിലാസം http://www.keralainside.net/.
ഇനി ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റിന്റെ വിശദവിവരങളിലേക്ക് കടക്കട്ടെ..
ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗപെടുത്തിയാൽ നിങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ എഴുതി കഴിഞു നിമിഷങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും ആദ്യം ..എന്നാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സാധാരണ ബ്ലോഗ്ഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ നിങൾ പ്രത്യേകിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങളാണ് സർവ്വതും.കാരണം അഗ്രിഗേറ്റർ പ്രോഗ്രാമുകളല്ല നിങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അഗ്രിഗേറ്റർമാർ..അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരിക്കൽ നിങൾ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങൾ നൽകിക്കഴിഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് നടക്കും.വളരെ സമർഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് വിവരശേഖരണ സംവിധാനങൾ അടിയൻ ഇതിനായി ഒരിക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞാൽ ബ്ലോഗ് എഴുതിക്കഴിഞാൽ നിങളുടെ കർമ്മം തീരുന്നില്ല.. അതിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും നിങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങൾ ഈ സൈറ്റിൽ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചു നൽകുന്ന വിവരങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഉത്തരവാധിത്വത്തോടെ നിങൾ അതു ചെയ്യും എന്നു എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാമുണ്ട്.
ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയ:-
ഇപ്പോൾ നിങൾ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതിക്കഴിഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതു എന്നു നിങൾകറിയാമല്ലോ..ആദ്യം ബ്ലോഗ്ഗ് ഗൂഗിളിന്റെ വിവരശേഖരണ സംവിധാനത്തിൽ(ഡാറ്റാ ബേസ്) ശേഖരിക്കപ്പെടും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ ഫീഡുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടും. ഈ ഫീഡുകളിലാണ് ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങളും അടങിയിരിക്കുക. ബ്ലോഗിന്റെ സമയം തിയ്യതി, ടൈറ്റിൽ, ബ്ലോഗറുടെ പേരു, ബ്ലോഗിലെക്കുള്ള ല്ലിങ്ക്, ബ്ലോഗിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നിങനെ എല്ലവിവരങളും അതിൽ കാണും. (പല തരം ഫീഡുകൾ ഉണ്ട് കെട്ടോ...ബ്ലോഗിന് ലഭിക്കുന്ന കമന്റുകൾക്കു വരെ ഫീഡുകൾ ഉണ്ട് വിശദമായി മറ്റൊരു ബ്ലോഗിൽ പറയാം )
അടുത്ത ഉഴം ഫീഡ് റീഡറുകളുടേതാണ്..ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഫിഡുകളെ വായിച്ച് അതിലെ വിവരങളെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള സംവിധാനങൾ ഇന്നുണ്ട്.. ഫീഡ് ബർണർ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രസുഇദ്ധമാണ്.. ഗൂഗിളിന് സ്വന്തമായി ഫീഡ് റീഡർ ഉള്ളത് നിങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ.. അവിടെ നിങൾ ഏതൊരു സൈറ്റിന്റെ (ഫീഡ് ഉള്ള) അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താലും ഏറ്റവും പുതിയ ഫീഡ് വിവരങൾ നിങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ്ഗ് എഴുതിക്കഴിഞു ഗുഗിൾ റീഡറിൽ നിങളുടെ ബ്ലോഗ് ഫീഡ് അഡ്രസ്സ് നൽകി കഴിഞാൽ പുതിയ ബ്ലോഗിന്റെ വിശദ വിവരങൾ ലഭിക്കുകയായി.
അടുത്ത ഊഴം അഗ്രിഗെറ്റർ പ്രൊഗ്രാമുകളുടേതാണ്..
ഫീഡ് റീഡറുകളിൽ നിന്നു വിവരങളെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങളെ തിരെഞെടുത്ത് ശരിയാം വിധം ക്രോഡീകരിച്ചു ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞാൽ അവയുടെ ധർമ്മം. നിങളുടെ ബ്ലോഗ് എഴുതി അതു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴികളിലൂടെ നിങളെ ഒന്നു ഓർമ്മിപ്പിക്ക എന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളു (ഇ കാര്യങളെല്ലാം നിങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചും തരും എന്നു എനിക്കറിയാം കെട്ടോ)..
പുതിയ ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ്:-
സർവ്വ സാധാരണമായി ഉപയൊഗിച്ചു വരുന്ന അഗ്രിഗേറ്റർ പ്രൊഗ്രമുകളിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതു. ഇതു മൂലം ബ്ലൊഗ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു വരുവാൻ എടുക്കുന്ന സംയം വളരെ ഗണ്യമായി കുറയും.
ഇതിനു പുറമെ ബ്ലോഗിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ദേയമായ ഉള്ള ടക്കത്തെ കുറിച്ചു ഒരു ലഘു വിവരണം കൊടുക്കുകയും ആവാം.
നിങൾ ചെയ്യേണ്ടത്:-
1. സൈറ്റിൽ വന്നശേഷം ഗെറ്റ് ലിസ്റ്റഡ് എന്ന ഭാഗത്തു കടക്കണം.
2.യുസർ നെയിമും പാസ്സ് വെർഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങളുടെ ബ്ലോഗ് പ്രധാന പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു വരും.(യൂസർ നയിമും പാസ്സ് വേർഡും ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ അയച്ചുതരാം കെട്ടോ). യൂസർ നെയിമും പാസ്സ് വെഡും ഒരു ധൈര്യത്തിന് വച്ചതാണ് കെട്ടോ..
3. ശേഷം അവിടെ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങൾ അനുസരിച്ചു കാര്യങൾ ചെയ്യുക.
4.എങിനെ കോളങൾ പൂരിപ്പിക്കണം എന്നതിനെ ക്കുറിച്ചുള്ള നിർദേശം കാണാൻ “ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഞെക്കുക ” എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ മതി.
5.നിങളുടെ പേരും , ബ്ലോഗ് ടൈറ്റിലും, ഇമേയിൽ വിലാസവും, കാറ്റഗറിയും, ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിന്റെ അഡ്രസ്സും നൽകി ബ്ലോഗിലെ നിങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷടപ്പെട്ട വരികൾ ആമുഖമായി കൊടുക്കാനുള്ള കോളവും പൂരിപ്പിച്ചാൽ അടുത്തതായി പ്രിവ്യൂ കാണുക..
എല്ല അക്ഷരങളും ശരിയാണങ്കിൽ പിന്നെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം കഴിഞു... നിങളുടെ ബ്ലൊഗ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കാണാം.
ശ്രദ്ധിക്കെണ്ട കാരയങൾ:-
1.പഴയ ബ്ലോഗുകൾ ദയവായി കൊടുക്കരുതു.
2.ഒരു ബ്ലോഗ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കരുത്.
3.ബ്ലോഗിന്റെ പ്രധാന അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാതെ അതാത് ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളുടെ അഡ്രസ്സ് മാത്രം കൊടുക്കണം.
4.ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
5.പ്രിവ്യൂ കാണുമ്പോൾ അക്ഷരങൾ എല്ലാം വ്യക്തമല്ലെ എന്നു നോക്കണം
(കോളങൾ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരങൾ സ്ക്വയർ രുപത്തിൽ കാണുന്നതു പ്രശനമില്ല പ്രിവ്യൂവിൽ നിങൾ കാണുന്നതെ പേജിൽ വരൂ.)
6.നിങൾ ഈ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ പുർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുകയാണ്. (നിങളുടെ യുസെർ നയിമും പാസ്സ് വേർഡും ആർക്കും കൈമാറാതിരിക്കുക.)
7.അബദ്ധവശാൽ തെറ്റായ വിവരങൾ നൽകിപോയാൽ രണ്ടാമതും വിവരങൾ നൽകല്ലേ..അതു നമുക്ക് വിട്ടേക്കു ....മേം ഹൂനാ...(ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് തെറ്റാതെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണേ.)

ഇത്രയും കാര്യങളെ പറയാൻ ഉള്ളൂ. സൈറ്റിനെ കുറിച്ച്..
ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇങിനെ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങളെ അറിയീക്കുകയാണ്.
ആദ്യമായി ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങി അതു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു വരുന്നതിനു മുൻപേ എത്രയൊ ബ്ലോഗർമാർ ഈ രംഗത്തു നിന്നു വിട പറയുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്..
ലിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആരും ബ്ലോഗ് എഴുത്തിൽ നിന്നും പിൻ വാങരുത് എന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം.. ബ്ലോഗ് എഴുതി ആദ്യനാളുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രായങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു പാട് വിലയുണ്ട്..എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.. എഴുതുവാനുള്ളവന്റെ വേദനയും എഴുതി കഴിഞവന്റെ വേദനയും ..അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഇങിനെ ഒരു സംരംഭം തുടങാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയതു. വളരെ പരിമിതമായ ചട്ടകൂട്ടിനക്ത്തുനിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പ്രവർത്തനം..അറിയാത്തവയാണ് കൂടുതലും.. അറിയുന്നവ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു..അധിവേഗം മാറുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികതയുടെ ഈ ലോകത്ത് ഈ എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കൂടും എന്നറിയില്ല..ആവുന്നത് ആവട്ടെ ..അത്രമാത്രമെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ.. ഒരു അപേക്ഷ മാത്രം.. നിങൾ കൂടെ നിൽക്കണേ...
അത്രമാത്രം.. അത്രമാ‍ത്രം...

Sunday, July 27, 2008

യൂണിക്കോഡും മംഗ്ലീഷും ....

നമസ്കാരം,
നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്‌ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകളുടെ ഒരു വലിയ നിരയുമായിട്ടാണ്‌ എന്റെ വരവ്‌..ആദ്യത്തെ അപേക്ഷ- ബ്ലോഗ്ഗ്‌ ലോകത്ത്‌ പുതുതായി എത്തിപെട്ട ഈ എന്നെ അവഗണിക്കാതെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി നിങ്ങളുടെ ഈ വലിയ കുടുംബത്തിലേക്ക്‌ കടന്നു വരാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു സമ്മതം തരേണമെ...
ഇനി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എന്റെ പേര്‌ ഷെറി. മുഴുവൻ പേര്‌ ഷെറീജ്‌.വി.കെ. സ്വദേശം കോഴിക്കോട്‌. ഇനി ജോലി എന്താണെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ (വെബ്ബ്‌)പ്രോഗ്രാമറാണ്‌. വമ്പൻ പ്രോഗ്രമറൊന്നും അല്ല കെട്ടോ.. ജോലി കൂടുതൽ സമയവും വീട്ടിൽ വച്ചു തന്നെ യാണ്‌. തട്ടിയും മുട്ടിയുമെല്ലാം അങ്ങിനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു .. ഇനി ഞാൻ ബ്ലോഗ്ഗ്‌ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ച കഥയാണ്‌ രസകരം.. അതിനെ ക്കുറിച്ചു പറയാം ..

ദിവസത്തിന്റെ ണല്ലോരു ഭാഗവും ഇന്റർനെറ്റിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ഈയുള്ളവൻ ഇങ്ങിനെ ഒരു ബ്ലോഗ്ഗ്‌ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച്‌ അറിയുന്നത്‌ ഈ അടുത്ത കാലത്ത്‌ മാത്രമാണ്‌.. കൃത്യമായി പ്പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക്‌ മുൻപ്‌ .. അറിഞ്ഞപ്പോൾ, മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ തൊട്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറയാമല്ലോ ശരിക്കും ഞെട്ടിപോയി..എന്തു കൊണ്ട്‌ ഗൗരവമായി ഇതിനു മുൻപ്‌ മലയാള ബ്ലോഗ്ഗുകളെ ക്കുറിച്ച്‌ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നോർത്ത്‌ വിലപിച്ചു പോയി .. പിന്നെ ഒരു വിധം സമാധാനിച്ചു.. എല്ലാത്തിനും ഒരോ സമയം ഉണ്ടല്ലോ.. പിന്നീടിങ്ങോട്ട്‌ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം..ഈ കുടുമ്പത്തിൽ അംഗമാകണമെന്നും.. ഈയുള്ളവന്റെ വക എന്തെകിലും ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക്‌ സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നും.. എന്റെ സംഭാവന നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നൊന്നും അപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ തോന്നിയില്ല.. പിന്നെ ഞങ്ങൾ (നമ്മളും നമ്മളുടെ ഒരു ജാംബവാൻ കമ്പ്യൂട്ടറും) കുത്തിയിരുപ്പ്‌ സമരം തുടങ്ങി..കഴിഞ്ഞ പത്തു ദിവസമായി നീണ്ട കുത്തിയിരുപ്പും ചിന്തകളും ആയിരുന്നു. അങ്ങിനെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ക്രോഢീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ആശങ്ക.. എങ്ങിനെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്ന്‌..കാരണം എനിക്ക്‌ എഴുതി വലിയ മുൻപരിചയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല..ഇതു വരെ ബ്ലോഗ്ഗുകൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടുമില്ല.. പിന്നെയാണെങ്കിൽ എനിക്കു പറയാനുള്ളവ നിങ്ങളോട്‌ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ..ഒന്നു മാത്രം അറിയാം മലയാളത്തെ എനിക്ക്‌ ഒരുപാടു ഇഷ്ടമാണ്‌..എന്റെ അമ്മയോളം ഇഷ്ടം..ആ മലയാളത്തിന്റെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നിങ്ങളിലൂടെ വളരുന്നതു കാണുമ്പോൾ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലാ..എനിക്കും അതിൽ പങ്കാളിയാകണം..അതുകൊണ്ട്‌. പറയാനുള്ളതു അറിയാവുന്ന പോലെ പറയാം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം..

യൂണിക്കോഡും മംഗ്ലീഷും.

മലയാളത്തിലുള്ള ടൈപ്പിംഗിനെ കുറിച്ചും യൂണീക്കോഡിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം എന്നേക്കാൾ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ ക്കറിയാം എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട്‌ വളരെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ..
നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂണിക്കോഡിന്‌ ഇന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രചാരം ഇല്ലതിരുന്ന കാലത്തു വെബ്സൈറ്റുകളിൽ മലയാളം കാണിക്കുന്നതിനായി മറ്റു നിരവധി സാധാരണ ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു..ഇന്നും പല വെബ്സൈറ്റുകളും മുഴുവനായും യൂണീകോഡിലേക്ക്‌ മാറുന്നതെഉള്ളൂ.. വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റിനുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു..(നമ്മുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ്‌ ആണു കെട്ടോ) ആ സൈറ്റു സന്ദർശിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഫോണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണകൾ തന്നെ പാടെ മാറിപോയി എന്നു വന്നേക്കാം..കാരണം ഫോണ്ട്‌ എന്ന വാക്കുപോലും ഇതു വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കു പോലും മലയാളത്തിൽ വായിക്കവുന്നരീതിയിലാണു കാര്യങ്ങളുടെ ഗുട്ടൻസ്‌
(സൈറ്റു സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ഞെക്കുക)..അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നത്‌ യൂണിക്കോഡിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു കാര്യം സാധ്യമാവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്‌. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പറയാം ഇന്റർ നെറ്റിലെ ഭാഷകളുടെ ഭാവി എന്നുപറയുന്നതു യൂണിക്കോഡ്‌ തന്നെയാണ്‌ അതിൽ യാതൊരു എതിരഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല.. നിങളോട് ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമെ ഉള്ളൂ ..ബ്ലോഗ്ഗുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ദയവുചെയ്തു നിങ്ങൾ ടൈപ്‌ ചെയ്ത മംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു പകർപ്പ്‌ സൂക്ഷിച്ചു വക്കുക. എന്താന്നു വച്ചാൽ.. യൂണീക്കോഡിനെ മറ്റു ഫോണ്ടുകളിലേക്കോ തിരിച്ചു മംഗ്ലീഷിലേക്കോ മാറ്റുക എന്നു പറയുന്നതു തീർത്തും ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ്‌
ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ സൈറ്റ്‌ പരിചയപ്പെടുത്താം. ആയുർവ്വേദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ്ഗാണ്‌. ഇതിൽ നൂറുകണക്കിനു പേജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.അതു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക്‌ ആവശ്യമായതു മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുക്കവുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതു നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്ഗ്‌ സൈറ്റുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്‌. ഈ ബ്ലോഗ്ഗിലെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ആണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും ഇത്തരം ഒരു ബ്ലോഗ്ഗ്‌ സാധ്യമാണ്‌, സാങ്കേതികമായി വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും.
....സൈറ്റു സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ഞെക്കുക
അടുത്തത്തായി നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപെടുത്തുന്നതു ഒരു ഓൺ ലൈൻ ബൈബിൾ ബ്ലോഗ്ഗ്‌ സൈറ്റാണ്‌. അയുർവ്വേദ ബ്ലോഗ്ഗിൽ നൂറുകണക്കിനു പേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതു ആയിരക്കണക്കിനു വരും. ഇതും നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ഓരോ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ വരെ കൃത്യമായി തിരയാൻ തക്ക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിക്കുന്നു..
..സൈറ്റു സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ഞെക്കുക..
(ഈരണ്ടു സൈറ്റുകൾ ഒരുദിവസം കൊണ്ട്‌ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്‌ എന്നു വിചാരിക്കരുത്‌ ..വളരെ നാളത്തെ എന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണു കെട്ടോ.. )
ബ്ലോഗ്ഗ്‌ കുടുംബത്തിലേക്ക്‌ എന്റെ സംഭാവന:-
കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഒരു ജോലിയിൽ മുഴുകിരിരിക്കുകയാണെന്ന്‌ ആദ്യമെ പറഞ്ഞുവല്ലോ.. എന്നെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു..കോടാനുകോടി മനുഷ്യർ ജനിച്ചു മരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടേതായ കാൽപാടുകൾ ബാക്കി വെക്കുക പ്രയാസമാണെന്നറിയാം എങ്കിലും സ്വന്തം കണ്ണുകളിലൂടെ യും മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെയും ഈ വലിയ ലോകത്തെ നോക്കി ക്കാണാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുസാധാരണ മനുഷ്യൻ, എന്നെ കുറിച്ചു ഇത്രമാത്രമെ പറയാനുള്ളൂ.. അധ്വാനത്തെ പണമാക്കി മാറ്റാൻ തിരക്കുക്കൂട്ടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ പക്ഷെ അവിടെ മാത്രം പരാജയപ്പെട്ടുവോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല.. ഏതയാലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജോലിയിലാണ്‌ ലാഭത്തെ കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു ജോലിചെയ്യാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ടു സമാധാനമായി ജോലിചെയ്യുന്നു.. ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി ഈ ബ്ലോഗ്ഗ്‌ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്‌ ഒരു ബ്ലോഗ്ഗ്‌ ലിസ്റ്റിംഗ്‌ സൈറ്റ്‌ ഉണ്ടാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു..ഇപ്പോഴുള്ള സൈറ്റുകളോട്‌ മൽസരിക്കാനോ.അദ്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാനോ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഇ ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നു തോന്നിയിട്ടാണ്‌.... നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ലഭ്യമാകും എന്ന പ്രതിക്ഷ മാത്ര മാണ്‌ എന്റെ കൈമുതൽ. സൈറ്റിന്റെ ജോലി ഏതനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദ്യഘട്ടം കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരോരുത്തരേയും ഞാൻ മെയിലിൽ അറിയിക്കും. ഗംഭീര സൈറ്റ്‌ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ വെത്യസ്ഥമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. നിങ്ങൾക്ക്‌ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്ഗുകൾ ലിസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻസാധിക്കും.
ഏതായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത ബ്ലോഗ്ഗിൽ പറയാം..
ഒരിക്കൽ ക്കൂടി എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം.
നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്‌
ഷെറി.